Program

Celem szkolenia jest przedstawienie nowych regulacji prawnych oraz ich wpływu na praktyczne działanie organów administracji publicznej. Uczestnicy szkolenia uzyskają niezbędne podstawy teoretyczne i praktyczne, które pomogą w prawidłowym i bezpiecznym stosowaniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego. Wszystkie omawiane zagadnienia zostaną przedstawione na praktycznych przykładach.

 

 1. Cele nowelizacji przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.
 2. Nowe zasady postępowania administracyjnego
   • in dubio pro libertate - interpretacja przepisów na korzyść strony – zastosowanie
   • współdziałanie organów dla dobra postępowania
   • równości, bezstronności i równości
   • pewności prawa
   • polubownego rozstrzygania kwestii spornych (układ przestrzenny i wertykalny), ugoda administracyjna
   • zmiany w zasadzie dwuinstancyjności (ostateczność i prawomocność rozstrzygnięć administracyjnych.
 3. Zmiana terminu na uzupełnienie braków formalnych.
 4. Bezczynność i przewlekłość postępowania organów – ponaglenie
   • procedura rozpatrywania ponaglenia
   • informowanie stron o możliwości wniesienia ponaglenia.
 5. Postępowanie dowodowe – in dubio pro reo – rozstrzyganie wątpliwości na korzyść strony – wyłączenia.
 6. Potwierdzenie za zgodność z oryginałem dokumentów przez upoważnionego pracownika.
 7. Posiedzenie w sprawie współdziałania – przyspieszenie zajęcia stanowiska przez organ.
 8. Mediacja jako fakultatywny etap zaawansowanego postępowania wyjaśniającego
   • zdolność mediacyjna sprawy -w jakich sprawach można prowadzić postępowanie mediacyjne
   • wielość stron
   • zasady mediacji – dobrowolność, bezstronność, poufność
   • czas trwania mediacji
   • sposoby zakończenia mediacji
   • koszty mediacji.
 9. Mediacja a ugoda administracyjna.
 10. Wskazanie niespełnionych przesłanek do wydania decyzji zgodnej z żądaniem strony.
 11. Milczące załatwienie sprawy 
   • milczące zakończenie postępowania
   • milcząca zgoda
   • postanowienie o milczącym załatwieniu sprawy.
 12. Nowe elementy decyzji.
 13. Zawiadomienie o sposobie załatwienia sprawy według przepisów szczególnych i według kodeksu postępowania administracyjnego.
 14. Postępowanie uproszczone.
 15. Postępowanie odwoławcze
   • oświadczenie o zrzeczeniu się z prawa do wniesienia odwołania
   • zmiana zakresu postępowania przed organem II instancji
   • wytyczne w zakresie wykładni prawa
   • fakultatywne wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy
   • sprzeciw od decyzji kasatoryjnej.
 16. Kary administracyjne 
   • definicja kary administracyjnej
   • przesłanki nakładania kary administracyjnej
   • przesłanki odstąpienia od na łożenia kary administracyjnej.
 17. Pozostałe zmiany
   • liczenie terminów
   • doręczenia elektroniczne
   • usunięcie wymogu wezwania organu do usunięcia naruszenia prawa.
 18. Pytania, odpowiedzi, konsultacje.Zgłoszenia na szkolenie przyjmujemy do dnia:

Zapisz się

Koszt i miejsce

Koszt szkolenia wyceniany jest indywidualnie w zależności od liczby uczestników, liczby godzin oraz miejsca organizacji szkolenia.

Prowadzący

Barbara Michalak

Doświadczony szkoleniowiec z zakresu postępowania administracyjnego, postępowania egzekucyjnego w administracji oraz z dostępu do informacji publicznej. Etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu od 2001r. Wieloletni wykładowca na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Autorka publikacji w systemie informacji prawnej LEX, w „Orzecznictwie w sprawach samorządowych" oraz w „Zeszytach samorządowych".

Zapisz się na szkolenie

lub pobierz formularz

Pliki do pobrania

Masz pytanie?

71 324 17 24