Program

 1. Definicje legalne w procesie inwestycyjnym m. in. obiekt budowlany, obszar oddziaływania obiektu, instalacje, dokumentacja geodezyjna, zabudowa śródmiejska, parking, działka budowlana. Nowe interpretacje.
 2. Organy administracji architektoniczno - budowlanej i nadzoru budowlanego, zakresy działania i kompetencji.
 3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu a miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego i o warunkach zabudowy.
 4. Nowe obowiązki inwestora, projektanta, kierownika budowy wynikające z  nowelizacji prawa budowlanego.
 5. Wniosek o pozwolenie na budowę w świetle Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę.
 6. Dokumentacja niezbędna do uzyskania decyzji  o pozwoleniu na budowę. Nowe rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 
 7. Instalacje wewnątrz budynku – procedury prawne oraz interpretacje. 
 8. Procedura uzyskania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno- budowlanych z uwzględnieniem zmian w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z uwzględnieniem  od 1 stycznia 2018r.
 9. Procedury prowadzące do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę/wykonanie robót budowlanych/rozbiórkę obiektu budowlanego: strony postępowania administracyjnego, ostateczność decyzji o pozwoleniu na budowę. Zatwierdzenie projektu budowlanego. 
 10. Decyzja o pozwoleniu na budowę – zmiana art.28 Prawa Budowlanego – możliwość przystąpienia do realizacji robót na podstawie nieostatecznej (wykonalnej) decyzji o pozwoleniu na budowę – w świetle nowelizacji Prawa budowlanego. 
 11. Wygaśnięcie pozwolenia na budowę, zmiana art. 37 Prawa budowlanego. 
 12. Zgłoszenie wykonania robót budowlanych - art.29 w związku z art.30 Prawa Budowlanego z uwzględnieniem ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. Poz. 317).
  • Nowy katalog obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę 
  • Dokumentacja potwierdzająca przyjęcie zgłoszenia
  • Kwestia ustanawiania nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego
  • Zmiana obowiązków uczestników procesu inwestycyjnego.
 13. Obiekty zabytkowe – nowe regulacje prawne. 
 14. Zawiadomienie o zakończeniu budowy – nowe regulacje art. 54 Prawa budowlanego. 
 15. Pozwolenie na użytkowanie z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 20 lipca 2017r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości Dz.U.2017.1529
  • Nowy katalog obiektów wymagających pozwolenia na użytkowanie,  omówienie procedury oraz najczęściej pojawiających się uchybień ze strony inwestora i ich wpływ na uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
 16. Obowiązkowa kontrola obiektu. Wzór protokołu, ustalenia kontroli i ich wpływ na ostateczne zakończenie procesu inwestycyjnego.
 17. Omówienie rozbieżności interpretacyjnych dotyczących kwalifikacji obiektu jako wymagającego pozwolenia na użytkowanie.
 18. Istotne odstąpienie od projektu budowlanego.
 19. Kara z tytułu stwierdzonych nieprawidłowości w kontekście aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych.
 20. Kara z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu jako konsekwencja naruszenia przez inwestora art. 54 i 55 ustawy Prawo Budowlane - omówienie aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych.
  • Sposób naliczania kary
  • Środki zaskarżenia oraz sposób ich formułowania przez inwestora.
 21. Samowole budowlane - specyfika postępowań legalizacyjnych przed organami nadzoru budowlanego, nowe regulacje prawne
  • Konsekwencje realizacji inwestycji bez uzyskania ostatecznego pozwolenia na budowę oraz z naruszeniem art. 30 Prawa Budowlanego
  • Procedura legalizacyjna przed organami nadzoru budowlanego - omówienie art. 48 i 49 b ustawy Prawo Budowlane wraz z orzecznictwem sądów administracyjnych
  • Opłata legalizacyjna - sposób naliczania, możliwość zaskarżenia, wniosek o rozłożenie na raty, wniosek o umorzenie opłaty legalizacyjnej – nowe regulacje ustawowe. Wprowadzenie stosowania przepisów Ordynacji podatkowej do Prawa budowlanego
  • Procedury naprawcze przed organami nadzoru budowlanego - omówienie art. 50-51 Prawa Budowlanego wraz z orzecznictwem sądów administracyjnych.
 22. Utrzymanie obiektów budowlanych w należytym stanie technicznym- nowe regulacje w zakresie kontroli okresowych nowelizacji
  • Utrzymanie obiektów budowlanych w należytym stanie technicznym. 
  • Obowiązki właściciela /zarządcy obiektu budowlanego wynikające z przepisów rozdziału 6 ustawy Prawo Budowlane oraz konsekwencje prawne ich zaniedbania
  • Omówienie problematyki naruszenia przepisów ustawy przez osoby dokonujące okresowych kontroli obiektów budowlanych w kontekście obowiązków właściciela/zarządcy obiektu budowlanego omówienie problematyki obowiązku przesyłania protokołu okresowej kontroli obiektu (art.62 ust.1 w związku z art.70)
  • Problematyka prowadzenia książek obiektu budowlanego.
 23. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego w świetle nowelizacji Prawa budowlanego. 
 24. Omówienie zmian wprowadzonych ustawą z dnia 24 kwietnia 2015r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu,  Dz.U.2015.774 z późn. zm.  w Prawie budowlanym, ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, nowe procedury dotyczące realizacji nośników reklamowych, opłat i kar z tytułu samowolnej ich realizacji.  
 25. Omówienie aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych. 
 26. Pytania, odpowiedzi, konsultacje.

Zgłoszenia na szkolenie przyjmujemy do dnia:

Zapisz się

Koszt i miejsce

Koszt szkolenia wyceniany jest indywidualnie w zależności od liczby uczestników, liczby godzin oraz miejsca organizacji szkolenia.

Prowadzący

Agnieszka Znamiec

znakomity wykładowca – praktyk, pracownik Wydziału Orzecznictwa Administracyjnego w Dolnośląskim Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu. Specjalista z zakresu orzecznictwa administracyjnego w procesie budowlanym, z wieloletnim doświadczeniem szkoleniowym.


Zapisz się na szkolenie

lub pobierz formularz

Pliki do pobrania

Masz pytanie?

71 324 17 24