Program

 1. Specustawy związane z ustawą o ZRID.
 2. Drogi publiczne. Omówienie regulacji prawnych w świetle ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. Dz.U.2017.2222 t.j. Drogi krajowe, drogi wojewódzkie, drogi powiatowe, drogi gminne. 
 3. Klasy dróg w świetle Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 t.j.).
 4. Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych
   • Organy właściwe do wydania pozwolenia na budowę
   • Podmioty uprawnione do wystąpienia w wnioskiem o ZRID
   • Realizacja inwestycji na obszarze dwóch lub więcej województw
   • Opinie do wniosku o realizację inwestycji drogowej
   • Wniosek o pozwolenie na budowę inwestycji drogowej. Dokumentacja
   • Zasady wszczynania postępowań o wydanie decyzji ZRID
   • Odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych
   • Decyzje wymagane przepisami odrębnymi. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach. Obszar Natura 2000
   • Zgody wodno-prawne – według nowej ustawy Prawo wodne z 20 lipca 2017r. Organy właściwe do wydania zgody i tryb jej wydania
   • Opinie wymagane przepisami szczególnymi
   • Udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji
   • Uprawnienia organizacji ekologicznych. Udział organizacji ekologiczne w postępowaniu o wydanie decyzji ZRID
   • Zasady stosowania innych ustaw w sprawie wydania decyzji ZRID
   • Wszczęcie postępowania o wydanie decyzji ZRID
   • Zasady wydawania decyzji o ZRID
   • Regulacje przyśpieszające wydanie decyzji o ZRID.
 5. Decyzja ZRID. Elementy konstytutywne.
 6. Wykonalność decyzji na podstawie art.  28 ust. 1   Prawa budowlanego
   • Nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności
   • Organy odwoławcze od decyzji ZRID. Procedura odwoławcza, terminy ustawowe.
   • Kary
   • Postępowanie przed sądem administracyjnym.
 7. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego a specustawa drogowa.
 8. Pozwolenia i zgłoszenie na wykonanie robót budowlanych na drogach publicznych.
 9. Decyzja ustalająca wysokość odszkodowania.
 10. Wygaszanie praw ustanowionych na nieruchomościach
   • Termin wydania nieruchomości
   • Zajmowanie terenów
   • Wycinka lasów i drzew
   • Nowe regulacje prawne dotyczące wycinki drzew i krzewów, przeprowadzenia badań archeologicznych lub geologicznych, a także przeprowadzenia kompensacji przyrodniczej na nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa, zarządzanych przez Lasy Państwowe.
 11. Budowa inwestycji w oparciu o decyzję ZRID
   • Nieistotne i istotne odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego
   • Wprowadzanie odstąpień od pozwolenia na budowę
   • Uczestnicy procesu inwestycyjnego. Obowiązki
   • Samowola budowlana. Tryby legalizacji. Nowe regulacje w związku ze zmianą Prawa budowlanego od 28.06.2015r.
   • Nowe regulacje prawne zezwalające na umorzenie opłaty legalizacyjnej – zmiana przepisów Prawa budowlanego i wprowadzenie stosowania zasad Ordynacji Podatkowej.
 12. Pozwolenie na użytkowanie dróg
   • Wniosek i dokumenty
   • Obowiązkowa kontrola. Zakres kontroli
   • Nielegalne użytkowanie obiektu drogowego - kary
   • Przepisy przejściowe i końcowe.
 13. Pytania, odpowiedzi, konsultacje.

Zgłoszenia na szkolenie przyjmujemy do dnia:

Zapisz się

Koszt i miejsce

Koszt szkolenia wyceniany jest indywidualnie w zależności od liczby uczestników, liczby godzin oraz miejsca organizacji szkolenia.

Prowadzący

Agnieszka Znamiec

znakomity wykładowca – praktyk, Naczelnik Wydziału Orzecznictwa Administracyjnego w Dolnośląskim Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu. Specjalista z zakresu orzecznictwa administracyjnego w procesie budowlanym, z wieloletnim doświadczeniem szkoleniowym.

Zapisz się na szkolenie

lub pobierz formularz

Pliki do pobrania

Masz pytanie?

71 324 17 24